Valikko

EDUNVALVONTA /

Korvaukset ja palkkiot

Korvaukset ja palkkiot

LEIRITYÖN KORVAUKSET 2021

Jokaisesta leirivuorokaudesta maksetaan 44 € suuruinen veroton leiripäiväraha, jos leiripaikka on yli 15 km päässä pääasiallisesta työ- tai virkapaikasta. Jos leiripaikkaan on vähemmän matkaa, päiväraha voidaan maksaa mutta verollisena. Päiväraha maksetaan ensimmäisestä yli 12 tunnin jaksosta ja sen jälkeen täysistä vuorokausista.

Alennettu leiripäiväraha: Jos leiriin kuuluu seurakunnan tarjoamat ateriat, päivärahasta vähennetään verotusarvon mukainen summa 5.18 €/lämmin ateria. Leiripäivärahaan oikeuttavien leirivuorokausien ja vähennettävien aterioiden määrä eivät ole riippuvaisia toisistaan.

Leirin vuoksi siirtyvä viikottainen vapaapäivä tulee antaa pidettäväksi mahdollimman pian leirin jälkeen, kuitenkin viimeistään 2 kk kuluttua.

Leirityöstä annetaan viranhaltijalle ja työsopimussuhteiselle leirityöaikahyvitystä eli leirivapaita. Leirivapaita myönnetään yhdenjaksoisilta leirijaksoilta seuraavasti:

1 vrk + 12 h  ⇒  1 pvä
6 vrk + 12 h  ⇒  2 pvä
8 vrk + 12 h  ⇒  3 pvä
10 vrk +12 h ⇒  4 pvä
12 vrk +12 h ⇒  5 pvä

Leirivapaat tulee pitää leiristä seuraavan kahden kuukauden sisällä.

Viranhaltijalle/kuukausipalkkaiselle työntekijälle, joka on määrätty ohjelma- ja turvallisuusvastuussa olevaksi leirin johtajaksi maksetaan 18,45 €/vrk johtajalisä. 

ARKIPYHÄNÄ TEHDYN TYÖN KORVAUS TYÖAJATTOMILLE

Jos työajaton henkgellisen työn viranhaltija/työntekijä tekee työtä 171§ 1 monentissa tarkotettuina arkipyhinä, hänelle annetaan korvauksena lisävapaapäivä kuluvan tai seuraavan kalenterikuukauden aikana.

MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUS 1.1.2021

Matkakustannusten korvausta suoritetaan matkasta, jonka viranhaltija tekee hoitaakseen virkatehtäviään virkapaikan ulkopuolella. Matkaa asunnosta virkapaikalle ja takaisin ei korvata. Tämä matka korvataan verotuksessa työmatkavähennyksenä.

Virkapaikalla tarkoitetaan kiinteää toimipaikkaa, jossa tai josta käsin viranhaltija säännönmukaisesti hoitaa työhönsä kuuluvia tehtäviä. Kirkkoneuvosto tai asiassa toimivaltaisen muun toimielimen päätöksellä kullekin on määrätty kiinteä virkapaikka (esim. nuorisotoimisto).

Matkakustannuksina pidetään virkamatkasta aiheutuneita menoja. Korvauksena viranhaltijalle maksetaan matkustamiskustannusten korvausta, koti- ja ulkomaanpäivärahaa, yömatkarahaa sekä leiripäivärahaa ja majoittumiskorvausta.

Virkamatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja niin vähin kokonaiskustannuksin kuin virkamatkan ja viranhaltijan tehtävien tarkoituksenmukaisen suorittamisen kannalta on mahdollista.

Korvattavat matkakustannukset

Matkustamiskustannusten korvausta suoritetaan virkamatkasta aiheutuneista matkalippu-, paikkalippu-, makuupaikkalippu ja kuljetuskustannuksista sekä niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista kustannuksista.

Viranhaltija on velvollinen esittämään maksutositteet tai muun selvityksen tehdystä virkamatkasta ja siitä aiheutuneista kustannuksista, esim. paikkalipun tai luotettavan selvityksen pysäköintikuluista. Jos viranhoito edellyttää virkamatkojen tekemistä päivittäin tai muuten säännönmukaisesti, viranhaltijan tulee käyttää ajokilometrien tarkistamista varten ajopäiväkirjaa. Oikeus saada korvausta oman kulkuneuvon käyttämisestä virkamatkaan edellyttää, että seurakunta on antanut tällaiseen käyttämiseen luvan. 

Kilometrikorvaukset

Autolla 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 44 senttiä kilometriltä ja seuraavilta kilometreiltä 38 senttiä kilometriltä.

Korvaus maksetaan korotettuna seuraavissa tapauksissa:

1) 7 senttiä kilometriltä silloin kun virkatehtävien suorittaminen edellyttää perävaunun kuljettamista autoon  kiinnitettynä,
2) 3 senttiä kilometriltä silloin kun viranhaltija joutuu kuljettamaan autossaan koneita tai laitteita, joiden paino ylittää 80 kiloa,
3) 3 senttiä kilometriltä kunkin matkustajan osalta silloin kun viranhaltijan autossa matkustaa muu saman seura-kunnan virkamatkalla oleva henkilö. 

Moottoriveneellä, enintään 50 hv 75 senttiä kilometriltä
Moottoriveneellä, yli 50 hv 110 senttiä kilometriltä
Moottorikelkalla 104 senttiä kilometriltä
Mönkijällä 98 senttiä kilometriltä
Moottoripyörällä 5 000 ensimmäiseltä kilometriltä 33 senttiä kilometriltä ja seuraavilta kilometreiltä 30 senttiä kilometriltä
Mopo 18 senttiä kilometriltä
Muulla kulkuneuvolla 10 senttiä kilometriltä 

 

Päiväraha ja yömatkaraha 

Kotimaanpäivärahaa suoritetaan virkamatkalta, joka ulottuu yli 15 kilometrin etäisyydelle viranhaltijan asunnosta tai virkapaikasta riippuen siitä, kummasta matka on tehty, ja joka samalla ulottuu yli 5 kilometrin etäisyydelle sekä viranhaltijan asunnosta että virkapaikasta.

1) kokopäivärahana, kun virkamatka on kestänyt yli 12 tuntia. Kokopäiväraha on 44 € matkavuorokaudelta

2) osapäivärahana, kun virkamatka on kestänyt yli kahdeksan tuntia tai kun se on kestänyt yli kuusi tuntia ja enemmän kuin kolme tuntia matkasta on tapahtunut kello 16.00 - 7.00 välisenä aikana. Osapäiväraha on 20 € matkavuorokaudelta. 

3) alennettu päivärahana, jos viranhaltija on jonakin matkavuorokautena saanut tai olisi voinut saada ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen muonituksen, koti- ja ulkomaanpäiväraha suoritetaan tällaiselta matkavuorokaudelta 50 %:lla alennettuna.

Muonituksella tarkoitetaan matkavuorokauden aikana tarjottua kahta ilmaista ateriaa. Osapäivärahaa alennetaan, jos saa yhden ilmaisen aterian. Ateriaksi ei katsota tavanomaista aamiaista, päivä tai iltakahvia.

4) ulkomaanpäivärahaa suoritetaan ulkomaille tehtävästä virka-matkasta, joka kestää vähintään 10 tuntia.
Laivaseminaareista sekä kokous ja koulutusristeilyistä päiväraha suoritetaan kotimaanpäivärahaa koskevien säännösten ja euromäärien mukaisesti.

5) yömatkarahaa suoritetaan sellaiselta päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta, josta virkamatkaan on käytetty yli 12 tuntia ja josta ajasta vähintään neljä tuntia on ollut kello 21.00- 7.00 välisenä aikana ja jonka aikana viranhaltijalla olisi ollut oikeus majoittua seurakunnan kustannuksella, mutta hän ei ole niin tehnyt. Yömatkaraha on 14 € matkavuorokaudelta. 

Yömatkarahaa ei makseta, jos viranhaltijalle suoritetaan majoittumiskorvausta tai eri korvausta junan makuupaikasta tai laivan hyttipaikasta taikka milloin viranhaltijalla ei muutoin ole seurakunnan järjestämän maksuttoman majoituksen johdosta yöpymiskustannu

Ulkomaanpäivärahojen enimmäismäärät luettavissa Verohallinnon verkkosivuilta

Hälytysluonteiset työtehtävät

Jos viranhaltija/työntekijä joutuu matkustamaan virkapaikalle tai virantoimituspaikalle hälytysluonteisen tai muun vastaavan yllättävän tapahtuman vuoksi, tällaisesta matkasta maksetaan matkakorvausta asunnosta virkapaikalle tai virantoimituspaikalle ja takaisin asunnolle.

Hälytysluonteisella tai muulla vastaavalla yllättävällä tapahtumalla tarkoitetaan sellaista ennalta-arvaamatonta tapahtumaa, joka edellyttää viranhaltijan välitöntä matkustamista virkapaikalle tai virantoimituspaikalle esim. kiireellisen sielunhoitotilanteen vuoksi.