Valikko

EDUNVALVONTA /

Palkkausjärjestelmä

Palkkausjärjestelmä

 

Tehtäväkohtainen palkka

Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden perusteella määräytyvästä tehtäväkohtaisesta osasta sekä työntekijän työkokemusta ja työsuoritusta mittaavasta henkilökohtaisesta osasta. Tehtäväkohtainen palkanosa (peruspalkka) ja henkilökohtainen palkanosa yhdessä muodostavat työntekijälle kuukausittain maksettavan palkan.

Tehtäväkohtaisen palkanosan määrittäminen perustuu tehtävän vaativuuden arvioimiseen. Määrittäminen tapahtuu tehtävänkuvauksenlomakkeen vaativuuden arvioinnilla ja virka sijoitetaan siihen vaativuusryhmään kuin se vaativuutensa perusteella kuuluu.

Tehtäväkohtainen palkanosa määritetään aina palvelussuhteen alkaessa. Päätöksen tekee se viranomainen, jolle palvelukseen ottaminen kuuluu.  Palkan määrittäminen on luontevaa kytkeä sellaisiin viran täyttämistä edeltäviin toimiin, joissa tehtävän sisältöä tarkastellaan ja muokataan.

Kokemuslisä

Kokemuslisä on euromääräinen ja sitä makasetaan KirVESTES liitteen 1, kohdan 1.2 mukaisesti. Kokemuslisään oikeuttava aika on porrastettu  5, 10, tai 15 vuoden mukaan.

Suorituslisä

Viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa työsuorituksen arviointiin perustuvaa suorituslisää.

Suorituslisän arviointiperusteena käytetään vähintään kahta arviointiperustetta ja vähintään kolmea suoritustasoa. Arvointikriteereistä yhden tulee olla työssä suoriutuminen. Muut arviointikriteerit sovitaan paikallisesti. Niitä voivat olla esimerkiksi tuloksellisuus, monitaitoisuus, erityistiedot ja -taidot, yhteistyökyky, aloitteellisuus,kehityshakuisuus tai innovointikyky.

Arviointi jakso on pääsääntöisesti vuosi.