Valikko

EDUNVALVONTA /

Virkasuhde

Virkasuhde

Kirkon palvelussuhteen muotoja ovat virka- ja työsopimussuhde. Nuorisotyöntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja lähetyssihteerit palkataan yleensä virkasuhteeseen. Kesä- ja kausityöntekijäksi palkattavat alan opiskelijat palkataan yleensä työsopimussuhteeseen.

Virkasuhteessa käytetään julkista valtaa, jolloin viranhaltija hoitaa virkaansa virkavastuulla.  Virkasuhteen ehdoista päätetään virkaehtosopimuksella.

KELPOISUUS VIRKAA VASTAANOTETTAESSA

Viran vastaanottamisen yhteydessä on annettava todistus riittävän hyvästä terveydentilasta. Työnantaja voi määrätä terveydentilan tilan tutkimukseen tai selvitykseen. Jos tietoja terveydellisistä edellytyksistä virkasuhteeseen ottamisesta ei ole, tehdään päätös ehdollisena. Todistus on toimitettava kohtuullisessa ajassa tai työnantajan ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Jos todistusta terveydentilasta ei tule, valinta voidaan todeta rauenneen tai virkasuhde voidaan katsoa jatkuvan. 

HENGELLISEN TYÖN VIRKOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN PÄIVITTÄMINEN

Kirkkohallitus on 8.12.2015 kokouksessa päättänyt käynnistää kiireellisen selvitystyön hengellisen työn virkoja koskevien tutkintovaatimusten keskitetyn vahvistamisen tarpeellisuudesta. Selvitystyö koskee kaikkia muita hengellisen työn virkoja kuin papin ja lehtorin virkoja. Selvitystyön pohjalta kirkkohallituksen täysistunnolle tehdään kokonaisesitys siitä, mihin virkoihin on tarkoituksenmukaista keskitetysti vaatia yhdenmukaisia tutkintovaatimuksia ja minkä sisältöisiä tutkintovaatimusten tulisi tällöin olla. Selvitystyö ja esitykset tehdään vuoden 2016 aikana. Valmistelutyössä hyödynnetään mm. seurakunnilta kerättyjä tietoja osaamis- ja työvoimatarveselvityksestä.   

Kirkkohallitus on yleiskirjeessä 5/2016 antanut menettelyvaihtoehtoja paikalliselle työnantajalle muun hengellisen työn viran kuin papin, lehtorin, kanttorin tai diakonian viran tutkintovaatimusten osalta: 

  1. Virka ei tule haettavaksi vuonna 2016.

Jos seurakunnan virka ei ole tulossa haettavaksi ennen kuin kirkkohallitus vahvistaa vuoden 2016 lopussa virkoja koskevat tutkintovaatimukset, suosittelemme seurakuntaa odottamaan kirkkohallituksen selvitystyön valmistumista ja tietoa sen perusteella vahvistettavista tutkintovaatimuksista.

     2. Virka tulee haettavaksi vuonna 2016

Jos seurakunta joutuu ennen kirkkohallituksen selvitystyön valmistumista julistamaan viran haettavaksi, sillä on käytössään mm. seuraavat vaihtoehdot:

a) Seurakunnalla on nyt viran johtosäännössä vahvistettu viran tutkintovaatimus rauenneen piispainkokouksen päätöksen mukaisesti. Tällöin seurakunta voi korvata johtosääntötekstin esimerkiksi seuraavalla tekstillä: ”Viran kelpoisuusehtona on sellainen tutkinto, joka ilmenee piispainkokouksen päätöksestä, joka on annettu piispainkokouksessa 13.9.2005.” Tällöin tutkintovaatimus pysyy entisenä. - Esimerkki: Seurakunnan nuorisotyönohjaajan virassa on seuraava määräys: ”Viran kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto.” Koska piispainkokouksen päätös on lakiuudistuksen yhteydessä rauennut eikä kirkkohallitus ole vielä vahvistanut uusia tutkintovaatimuksia, johtosäännössä oleva määräys korvataan seuraavalla tekstillä: ”Viran kelpoisuusehtona on sellainen tutkinto, joka ilmenee piispainkokouksen päätöksestä, joka on annettu piispainkokouksessa 13.9.2005.” 

b) Seurakunnalla ei ole nyt viran johtosäännössä vahvistettu viran tutkintovaatimusta. Tällöin seurakunta voi päivittää johtosääntöä a-kohdan mukaiseksi. 

c) Seurakunnalla ei ole nyt viran johtosäännössä vahvistettu viran tutkintovaatimuksia eikä seurakunta katso tässä vaiheessa tarpeelliseksi päivittää johtosääntöä. Tällöin viralla ei ole tutkintovaatimusta. Tämä vaihtoehto koskee sellaisia hengellisen työn virkoja, joille piispainkokous ei ollut vahvistanut tutkintovaatimusta.  

d) Seurakunta haluaa päivittää viran johtosääntöön toisenlaiset tutkintovaatimukset kuin ennen. Seurakunta voi halutessaan päivittää johtosääntöön toisenlaiset tutkintovaatimukset.   - Tässä tapauksessa on huomattava, että kirkkohallitus voi myöhemmin vahvistaa viralle sellaisen tutkintovaatimuksen, joka poikkeaa paikallisesti päätetystä tutkintovaatimuksesta. Tällöin seurakunnan tulee päivittää johtosääntönsä vastaamaan kirkkohallituksen päätöstä. Virkaan väliajalla valittu henkilö saa poikkeavasta tutkintovaatimuksesta huolimatta hoitaa virkaansa edelleenkin. 

Edellä esimerkkinä tutkintovaatimuksen päivittämisestä on a)-kohdassa käytetty piispainkokouksen päätöstä 13.9.2005, joka on koskenut nuorisotyönohjaajan virkaa. Muissa hengellisen työn viroissa päivämääräksi merkitään viran johtosääntöön se piispainkokouksen päätöksen päivämäärä, johon kunkin viran johtosäännössä on jo nyt viitattu. Jos viran johtosäännössä ei ole jo valmiiksi viitattu suoraan piispainkokouksen päätöksen päivämäärään, piispainkokouksen eri virkoja koskevien tutkintovaatimusten antamispäivämäärät löytyvät seuraavalta piispainkokouksen Internet-sivuilta: Piispainkokous

KOEAIKA

Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä max 6 kk koeaika. Koeajasta on sovittava viimeistään haastattelun yhteydessä. Päätös koeajasta tulee näkyä valintapäätöksessä. Koeaikaa käytetään myös silloin, kun siirtyy saman työnantajan palveluksessa toiseen tehtävään. Koeajalla virkasuhteen voi purkaa kumpikin osapuoli, työntekijä tai työantaja ja se astuu voimaan heti. Työnantajan aloitteesta tapahtunut palvelussuhteen purkaminen koeajalla ei voi tapahtua syrjivillä tai muutoin epäasiallisilla perusteilla. 

 

VIRKASÄÄNTÖ

Viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista annetaan voimassa olevien säännösten ja virkaehtosopimuksen lisäksi tarpeelliset määräykset virkasäännössä. Siinä annetaan myös yleiset määräykset viranhaltijoiden ottamisesta. Virkasäännön hyväksyy kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

 

RIKOSREKISTERIOTE

Lasten parissa työskentelevän on esitettävä työnantajalle rikosrekisterilain (770/1993) 6§:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote. Vaatimus rikosrekisterin esittämisestä tulee olla jo hakuilmoituksessa. Se on toimitettava 30 päivän kuluessa viran vastaanottamisesta. 

 

HUUMAUSAINETESTI

Virkasuhteeseen otettava henkilö voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 7 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä. 

 

TYYTYMÄTTÖMYYS VALINTAAN

Jos hakija on tyytymätön tehtyyn valintapäätökseen, päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana päätöksen tultua hakijalle tiedoksi. Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle kirkkoneuvostolle. Jos oikaisuvaatimus ei johda toivottuun tulokseen, päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Kirjallisessa päätösilmoituksessa on ohjeet valitusmahdollisuuksista ja hallinto-oikeuden osoitteesta, jonne se tulee toimittaa 30 päivän aikana. 

 

VIRKAVAPAUS

Virkavapautta haetaan aina kirjallisesti. Virkavapaita on lakisääteisiä ja työnantajan harkintaan perustuvia. Lakisääteisiä virkavapaita ovat perhevapaat, opintovapaa ja varusmiespalvelus. Opintovapaassa on työnantajalla harkintaa ajankohdan määrittelyssä. Muut virkavapaudet ovat työantajan harkintaan perustuvia.

Virkavapauden keskeyttäminen tai peruuttaminen on mahdollista työntekijälle perustellusta syystä. Siitä on toimitettava kirjallinen pyyntö ja päätös on työnantajan harkittavissa. Työnantaja voi keskeyttää virkavapauden, jos sitä on käytetty muuhun kuin ilmoitettuun asiaan. Virkavapaus voidaan myöntää vain anomukseen merkittyyn ajankohtaan. 

 

LOMAUTTAMINEN

Työnantajalla on oikeus lomauttaa viranhaltija maksimissaan 90 päivän ajaksi siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi joko kokonaan tai osittain virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa. 

 

VIRKASUHTEEN PÄÄTTYMINEN ILMAN IRTISANOMISMENETTELYÄ

Viranhaltija voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa ja –menettelyä

1) kun määräaika, joksi viranhaltija on otettu, on kulunut loppuun;
2) kun määräaikaa varten otetun viranhaltijan tehtävä on suoritettu
3) kun vakinainen viranhaltija palaa virkaan
4) kun viranhaltijalle on virkasuhteen perusteella myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke
5) oikeus virkaan päättyy mm. oikaisumenettelystä johtuen
6) sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana viranhaltija täyttää 68 vuotta, jollei viranhaltijan kanssa  sovita virkasuhteen määräaikaisesta jatkamisesta
7) kun viranhaltija eroaa kirkosta 

 

IRTISANOMINEN VIRANHALTIJASTA JOHTUVASTA SYYSTÄ

Työnantaja voi irtisanoa viranhaltijan asiallisesta ja painavasta syystä. Syynä irtisanomiselle voidaan pitää virkasuhteeseen liittyvien velvoitteiden vakavaa rikkomista sekä sellaisten viranhaltijan henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi viranhaltija ei enää kykene selviytymään tehtävistään. 

 

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISTALOUDELLISIN PERUSTEIN

Irtisanominen on mahdollista, kun viranhaltijan

- tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä

- työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi

- taikka muista niihin verrattavista syistä

Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. 

 

ERITYINEN IRTISANOMISSUOJA

- henkilöllä, joka on perhevapaalla

- raskaana olevalla, joka tulee käyttämään perhevapaaoikeuttaan

- luottamusmiehen virka. Irtisanominen mahdollista vain jos työntekijät, joita hän edustaa, antaa siihen

  suostumuksensa