Valikko

EDUNVALVONTA /

Virkasuhde

Virkasuhde

Kirkon palvelussuhteen muotoja ovat virka- ja työsopimussuhde. Nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat ja lähetyssihteerit palkataan yleensä virkasuhteeseen. Kesä- ja kausityöntekijäksi palkattavat alan opiskelijat palkataan yleensä työsopimussuhteeseen.

Virkasuhteessa käytetään julkista valtaa, jolloin viranhaltija hoitaa virkaansa virkavastuulla. Virkasuhteen ehdoista päätetään virkaehtosopimuksella.

KELPOISUUS VIRKAA VASTAANOTETTAESSA

Viran vastaanottamisen yhteydessä on annettava todistus riittävän hyvästä terveydentilasta. Työnantaja voi määrätä terveydentilan tilan tutkimukseen tai selvitykseen. Jos tietoja terveydellisistä edellytyksistä virkasuhteeseen ottamisesta ei ole, tehdään päätös ehdollisena. Todistus on toimitettava kohtuullisessa ajassa tai työnantajan ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Jos todistusta terveydentilasta ei tule, valinta voidaan todeta rauenneen tai virkasuhde voidaan katsoa jatkuvan. 

HENGELLISEN TYÖN VIRKOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN PÄIVITTÄMINEN 

Kirkkohallitus käsittelee tutkintovaatimuksien uudet päivitetyt tiedot 28.1.2020 kokouksessaan. 

KOEAIKA

Virkasuhteeseen otettaessa voidaan määrätä max 6 kk koeaika. Koeajasta on sovittava viimeistään haastattelun yhteydessä. Päätös koeajasta tulee näkyä valintapäätöksessä. Koeaikaa käytetään myös silloin, kun siirtyy saman työnantajan palveluksessa toiseen tehtävään. Koeajalla virkasuhteen voi purkaa kumpikin osapuoli, työntekijä tai työantaja ja se astuu voimaan heti. Työnantajan aloitteesta tapahtunut palvelussuhteen purkaminen koeajalla ei voi tapahtua syrjivillä tai muutoin epäasiallisilla perusteilla. 

VIRKASÄÄNTÖ

Viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdoista annetaan voimassa olevien säännösten ja virkaehtosopimuksen lisäksi tarpeelliset määräykset virkasäännössä. Siinä annetaan myös yleiset määräykset viranhaltijoiden ottamisesta. Virkasäännön hyväksyy kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

RIKOSREKISTERIOTE

Lasten parissa työskentelevän on esitettävä työnantajalle rikosrekisterilain (770/1993) 6§:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote. Vaatimus rikosrekisterin esittämisestä tulee olla jo hakuilmoituksessa. Se on toimitettava 30 päivän kuluessa viran vastaanottamisesta. 

HUUMAUSAINETESTI

Virkasuhteeseen otettava henkilö voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 7 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä. 

TYYTYMÄTTÖMYYS VALINTAAN

Jos hakija on tyytymätön tehtyyn valintapäätökseen, päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana päätöksen tultua hakijalle tiedoksi. Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle kirkkoneuvostolle. Jos oikaisuvaatimus ei johda toivottuun tulokseen, päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Kirjallisessa päätösilmoituksessa on ohjeet valitusmahdollisuuksista ja hallinto-oikeuden osoitteesta, jonne se tulee toimittaa 30 päivän aikana. 

VIRKAVAPAUS

Virkavapautta haetaan aina kirjallisesti. Virkavapaita on lakisääteisiä ja työnantajan harkintaan perustuvia. Lakisääteisiä virkavapaita ovat perhevapaat, opintovapaa ja varusmiespalvelus. Opintovapaassa on työnantajalla harkintaa ajankohdan määrittelyssä. Muut virkavapaudet ovat työantajan harkintaan perustuvia.

Virkavapauden keskeyttäminen tai peruuttaminen on mahdollista työntekijälle perustellusta syystä. Siitä on toimitettava kirjallinen pyyntö ja päätös on työnantajan harkittavissa. Työnantaja voi keskeyttää virkavapauden, jos sitä on käytetty muuhun kuin ilmoitettuun asiaan. Virkavapaus voidaan myöntää vain anomukseen merkittyyn ajankohtaan. 

LOMAUTTAMINEN

Työnantajalla on oikeus lomauttaa viranhaltija maksimissaan 90 päivän ajaksi siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi joko kokonaan tai osittain virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa. 

VIRKASUHTEEN PÄÄTTYMINEN ILMAN IRTISANOMISMENETTELYÄ

Viranhaltija voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa ja –menettelyä

1) kun määräaika, joksi viranhaltija on otettu, on kulunut loppuun;
2) kun määräaikaa varten otetun viranhaltijan tehtävä on suoritettu
3) kun vakinainen viranhaltija palaa virkaan
4) kun viranhaltijalle on virkasuhteen perusteella myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke
5) oikeus virkaan päättyy mm. oikaisumenettelystä johtuen
6) sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana viranhaltija täyttää 68 vuotta, jollei viranhaltijan kanssa  sovita virkasuhteen määräaikaisesta jatkamisesta
7) kun viranhaltija eroaa kirkosta 

IRTISANOMINEN VIRANHALTIJASTA JOHTUVASTA SYYSTÄ

Työnantaja voi irtisanoa viranhaltijan asiallisesta ja painavasta syystä. Syynä irtisanomiselle voidaan pitää virkasuhteeseen liittyvien velvoitteiden vakavaa rikkomista sekä sellaisten viranhaltijan henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi viranhaltija ei enää kykene selviytymään tehtävistään. 

IRTISANOMINEN TUOTANNOLLISTALOUDELLISIN PERUSTEIN

Irtisanominen on mahdollista, kun viranhaltijan
- tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä
- työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi
- taikka muista niihin verrattavista syistä

Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin. 

ERITYINEN IRTISANOMISSUOJA
- henkilöllä, joka on perhevapaalla
- raskaana olevalla, joka tulee käyttämään perhevapaaoikeuttaan
- luottamusmiehen virka. Irtisanominen mahdollista vain jos työntekijät, joita hän edustaa, antaa siihen suostumuksensa