Valikko

Korona ja työ

1.6.2021

KirVESTES 88 §:n soveltamisohje muuttui

 

 

 

 

 

KirVESTES 88 §:n soveltamisohje muuttui

Muutoksen myötä Kela maksaa työnantajalle tartuntatautipäivärahaa virallisen koronakaranteenin vuoksi myönnettävän virka-/työvapaan siltä ajalta, jolta työnantaja on päättänyt maksaa viranhaltijalle/työntekijälle palkkaa kirkon virka- ja työehtosopimuksen 88 §:n nojalla.

Jos työnantaja sopii viralliseen karanteeniin määrätyn viranhaltijan/työntekijän kanssa etätyöstä: oikeutta tartuntatautipäivärahaan ei ole, jos ansionmenetystä ei synny.

Kirkon pääsopijajärjestöt JUKO, Kirkon alan unioni (JHL ja Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos ovat yhteisymmärryksessä muuttaneet kirkon virka- ja työehtosopimuksen 2021–2022 88 §:n soveltamisohjeen:

Jos työnantaja maksaa viranhaltijalle/työntekijälle palkkaa tämän pykälän perusteella ja viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada vastaavalta ajalta lain tai muun säännöksen perusteella SVL:n mukaista päivärahaa, Julkisten alojen eläkelain mukaista kuntoutusrahaa tai muuta vastaavaa etuutta, kyseinen päiväraha, kuntoutusraha tai muu etuus maksetaan palkkaa vastaavalta osalta työnantajalle. Viranhaltijan/työntekijän on noudatettava, mitä laissa tai muussa säännöksessä on määrätty etuuden saamisen edellytyksistä. Jos viranhaltija/työntekijä laiminlyö velvollisuutensa ja työnantaja menettää siksi oikeutensa etuuteen, palkkaetuja vähennetään menetystä vastaavalla määrällä.