Valikko

AKI, Dtl, KNT: Työaikalakia noudatettava myös uskonnollisessa työssä

24.1.2017

Kirkon akateemiset AKI, Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl ja Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT ovat linjanneet, että työaikalain soveltamisalaa tulisi laajentaa myös uskonnollisia toimituksia suorittaviin työntekijöihin. Lisäksi kirkon työaika-asetus, jolla evankelis-luterilaisen kirkon hengellistä työtä tekevät viranhaltijat on rajattu työaikalain soveltamisalan ulkopuolelle, tulisi vanhentuneena kumota.

Perustelut, joilla evankelis-luterilaisen kirkon hengellinen työ on jätetty työaikalain ulkopuolelle, ovat vanhentuneet. EU:n työaikadirektiivistä lailla ja työaikalaista asetuksella poikkeaminen edellyttää sitä, että toiminnan erityispiirteiden vuoksi työaikaa ei mitata ja/tai jos työntekijät voivat päättää siitä itse. Nämä perustelut eivät enää sovellu evankelis-luterilaisen kirkon hengelliseen työhön.

 

Työelämä on muuttunut myös Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Työn luonne on muuttunut strategisempaan suuntaan, jolloin työntekijän mahdollisuus määritellä työn määrää ja työaikoja on vähentynyt. Samaan aikaan työajan seuranta on tullut mahdolliseksi, kun kotona tehtävä valmistelutyö on vähentynyt ja digitaaliset työajanseurantajärjestelmät kehittyneet.

 

Liitot näkevät työajan viranhaltijan työsuojeluna. Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2016 -selvityksen (Kevan tutkimuksia 1/2016) mukaan 57 % seurakuntatyötä tekevistä työntekijöistä kokee työnsä henkisesti raskaaksi. Seurakuntien hengellisessä työssä työajat painottuvat viikonloppuihin ja iltoihin, mutta kuitenkaan hengellisen työn viranhaltijoilla ei ole arkipyhälyhennyksiä eikä sunnuntaikorvauksia, kuten muilla kirkon työntekijöillä.

 

Työn kuormittavuudessa on huomattavia kausivaihtelusta johtuvia eroja. Juhlapyhät ja niitä edeltävä aika muodostavat hengellisen työn viranhaltijoille erityistä kuormitusta samoin kuin leirityö, joiden suhteen hengellisen työn viranhaltijoiden saama työaikakorvaus on ollut alimitoitettua.

 

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on ollut hengellisen työn työaikakokeiluja, joista saatu palaute osoittaa, että hengellistä työtä on hyvin tuloksin mahdollista tehdä työajassa. Kirkon viranhaltijoiden asenteet työaikaa kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi liittojen jäsentutkimuksissa sekä erityisesti työaikakokeiluseurakunnissa.

 

Liitot katsovat, että evankelis-luterilaisen kirkon hengellistä työtä tekeviä viranhaltijoita koskeva työaikasääntely tulee saattaa yhdenvertaiselle tasolle kirkon muun henkilökunnan kanssa työaikalain uudistamisprosessissa. Nyt noin 6 300 evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijaa on työaikalain ja kirkon työaika-asetuksen johdosta epätasa-arvoisessa asemassa muihin kirkon työntekijöihin nähden.

 

Kirkon akateemiset AKI on Suomen kirkon pappisliiton ja Suomen Kanttori-urkuriliiton akavalainen ammattijärjestö, jolla on noin 5 800 jäsentä. Diakoniatyöntekijöiden Liitto on diakoniatyöntekijöiden akavalainen ammattijärjestö, jolla on noin 2 000 jäsentä. Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto on kirkon nuorisotyöntekijöiden akavalainen ammattijärjestö, jolla on noin 1 200 jäsentä.