Valikko

JÄSENKYSELY: Työ ei ole vähentynyt - pikemminkin päinvastoin. Työtä tehdään osin uudella tavalla ja lisäksi autetaan muita työaloja.

25.6.2020

KNT:ssa on kevään aikana tehty jäsenistölle kaksi pandemia-ajan kyselyä. Ensimmäinen toteutettiin noin kuukausi poikkeustilan alkamisen jälkeen ja toinen touko-kesäkuun vaihteessa. Kyselyillä on selvitetty työn tekemisen muutoksia, jotka johtuvat poikkeusoloista, sekä tietoa työnantajan käynnistämistä yt-neuvotteluista tuotannollis-taloudellisin perustein.

Pääosin työnantajien suhtautuminen muuttuneeseen työn uudelleen järjestämiseen on ollut rakentavaa ja viestintä työntekijöihin on ollut hyvää ja ratkaisuhakuista. Muutamilla työpaikoilla viestinnässä on ollut puutteita ja työnantajan toimintaa kuvataan poukkoilevaksi ja sekavaksi. 

 

Yt-neuvotteluiden määrä lähes kaksikertaistui kyselyiden välillä.  
Työnantajien toimet voidaan jakaa kahteen koriin. Toiseen koriin laitetaan ne työnantajat, jotka ilmoittivat heti poikkeusajan alkaessa, että työpaikalla ei lomauteta työntekijöitä, vaan työn tekeminen järjestetään uudella tavalla. Tämä viesti rauhoitti ja selkiytti työntekijöitä: voitiin keskittyä työn tekemiseen poikkeusoloissa. Työntekijöille tarjottiin muita tehtäviä mm. hautausmaalla tai diakoniatyön avustavissa tehtävissä.  

 
Toiseen koriin voidaan sijoittaa ne työnantajat, jotka käynnistivät nopealla aikataululla yt-neuvottelut. Perusteluna nopealle toiminnalle pidettiin julkisen sektorin yt-menettelyn pitkää neuvotteluaikaa. Lähes kaikissa tapauksessa neuvottelut kuitenkin keskeytettiin tai lopetettiin tarpeettomina. Maan hallituksen päätökset pandemia-ajan rajoitusten purkamisesta ja erityisesti kokoontumisrajoitusten avaaminen niin, että leirejä ja muita tilaisuuksia voidaan kesäaikana järjestää, vaikutti merkittävästi lomautusuhan poistumiseen.  

 

Tuta-menettelyn (työvoiman vähentämiseen tähtäävä yhteistoimintamenettely) käynnistäneitä seurakuntia oli lopulta alle 50. Jäsenkyselyn mukaan tuta-menettelyn piiriin kuului alle 30 seurakunnassa olevia KNT:n jäseniä. Lopulta lomautettuja jäseniä oli vain muutamia. Kunnissa työskenteleviä jäseniä koskevat yt-neuvottelujen lomautuspäätökset eivät koskeneet varhaiskasvatuksen tai lastensuojelun tehtävissä toimivia jäseniä.  

 

Yt-neuvottelut ovat koskeneet rajuimmin kristillisissä järjestöissä olevia työntekijöitä ja tältä osin ne ovat kohdistuneet myös KNT:n jäseniin. Seurakunnissa ja kunnissa lomautus on kestänyt yleensä 1-2 viikkoa. Järjestöissä lomautuksen pituudeksi on ilmoitettu jopa 3 kk ja senkin jälkeen tilanne vaikuttaa epävarmalta. 

Poikkeusolot ovat vaikuttaneet kaikkien työntekemisen tapaan. Etätyö ja erilaisilla digitaalisilla alustoilla toimiminen jatkui pääsääntöisenä työn tekemisen muotona kaikilla työpaikoilla. Lähes puolet jäsenistä (49 %) ilmoitti, että loma-aikoihin tuli muutoksia. Loman pitämistä usein miten aikaistettiin. 

 

Jäsenkyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan poikkeustilan vaikutusten muuttumista normaaliin. Toteutettujen kahden kyselyn välillä ei ole tapahtunut isoja muutoksia. Usko siihen, että tilanne normalisoituu vuoden loppuun mennessä, on pysynyt ennallaan. Lomautuksia pidetään hieman epätodennäköisempänä kuin ensimmäisessä kyselyssä.