Valikko

POLIITTISET LAKOT SEKÄ MIELENILMAUKSET

28.11.2023

Työmarkkinoilla on kuluvan syksyn aikana ollut liikehdintää, joissa vastustetaan maan hallitukset aikeita heikentää työntekijöiden asemaa työelämässä lainsäädäntöä muuttamalla.

Työmarkkinoilla on kuluvan syksyn aikana ollut liikehdintää, joissa vastustetaan maan hallitukset aikeita heikentää työntekijöiden asemaa työelämässä lainsäädäntöä muuttamalla. Näitä ovat mm.  

  • - liittojen vapaus neuvotella omista työ- ja virkaehtosopimuksista rajoitettaisiin säätämällä työriitalakiin palkankorotuskatto 

  • - työtaisteluoikeutta perusoikeutena rajattaisiin ilman asiallista perustetta 

  • - määräaikaisia työsuhteita voitaisiin solmia jatkossa, vaikka tarve työlle olisi pysyvä 

  • - ansiosidonnaista turvaa leikattaisiin jo 2 kk työttömyyden jälkeen merkittävästi 

  • - yksilöllistä irtisanomissuojaa heikennettäisiin 

  •  

SAK ja STTK ovat järjestäneen lakkoja ja mielenilmauksia. Akavassa tilanne on ollut maltillisempi ja liitoilla on pyrkimys edetä ensisijaisesti neuvottelemalla. Akava on esittänyt maan hallitukselle 13.10. tasapainottavia vaihtoehtoja ehdotetuille työelämämuutoksille. Pidetään mahdollisena, että sopimisen tie ei tuota toivottua tulosta, joten on varauduttava myös työtaistelutoimiin. Kyseessä olisi työtaistelutoimista, jotka kohdennetaan maan hallituksen esityksiä kohtaan eli puhutaan poliittisista lakoista ja mielenilmauksista. Lakkoa ja mielenilmauksia käytetään myös virka- ja työehtosopimusneuvotteluiden painostustoimina, kun sopimukseen ei ole päästy määräaikaan mennessä =työrauha velvoite on päättynyt.  

Poliittinen lakko tarkoittaa työtaistelutoimenpidettä, jolla yritetään vaikuttamaan johonkin poliittiseen päämäärään. Lakko on työnseisaus=toteutetaan työajalla.  

Poliittista mielenilmausta ei ole virallisesti määritelty, mutta yleensä sillä tarkoitetaan sellaisia toimia, joilla pyritään vaikuttamaan päättäjiin, mutta johon osallistuminen ei riko työrauhaa. Se toteutetaan vapaa-ajalla. 

Ketkä voivat osallistua poliittiseen lakkoon? 

Viranhaltijalle sallittu työtaistelutoimi on vain lakko ja työsulku, johon hän voi osallistua vain, kun se koskee virkaehtosopimuksella sovittaviin asioihin kohdistuen. (Kirkon viranhaltijalaki 3:6§).  

Työsopimussuhteessa olevalla työntekijällä vastaavaa rajoitusta ei ole. Poliittiset lakot ovat sallittuja, jos näistä tehdään järjestöpäätös eli liitto on päättänyt osallistua lakkoon. Työehtosopimukseen kohdistuvat työtaistelutoimet ovat kiellettyjä työehtosopimuksen voimassaolon aikana. 

Voiko osallistua mielenilmaukseen? 

Mielenilmaukseen osallistumisen vapaus kuuluu kansalaisille perustuslain turvaaman sananvapauden (PL12§) ja kokoontumis- ja yhdistymisvapauden (PL 12§) piiriin. Perusoikeuksia voidaan rajoittaa vain lailla, mutta niiden tulee olla hyväksyttäviä ja oikeansuhteisia. Mielenilmauksia ei ole nimenomaisesti rajoitettu lailla. Työntekijälle voi rajoituksia aiheuttaa lojaliteettivelvoite ja viranhaltijalle lisäksi asiallisuusvaatimus, hänen tulee käyttäytyä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. 

KNT:n hallitus on käsitellyt työmarkkinoilla tapahtuvaa liikehdintää. Tällä hetkellä ei ole millään sektorilla annettu lakkovaroitusta. Hallitus on varautunut mahdollisiin lakkoihin ja mielenilmauksiin, mutta tekee varsinaisen päätöksen osallistumisesta työtaistelutoimiin, kun sellaiset yksilöityy tarkemmin.  

Mielenilmauksiin osallistuminen tapahtuu pääsääntöisesti vapaa-ajalla ja niihin osallistumisesta kukin päättää itse.  KNT:n hallitus ohjeistaa, että virantunnusten esillä pitämistä poliittisissa mielenilmauksissa tulee välttää.  

Työajattomassa hengellisen työn tehtävissä olevien kohdalla olevien tulee mielenilmauksiin osallistuessa varmistaa, että osallistuminen tapahtuu vahvistetun vapaa-aikasuunnitelman mukaisena vapaapäivänä tai lomapäivänä.  

Jos työpaikallasi ilmenee, että muiden liittojen jäsenet osallistuvat työtaistelutoimiin ja sinä harkitset omaa rooliasi, ota yhteyttä liittoon.