Valikko

Liitot antoivat palautetta Kirkkohallitukselle

24.4.2012

Diakoniatyöntekijöiden Liitto (Dtl) ja Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto (KNT) näkevät seurakuntien rakennemuutokset mahdollisuuksina.

Riippumatta valittavasta organisaatiomallista, pidämme tärkeänä:

1.     Kirkkojärjestyksen 6 luvun mukaisesti seurakunnassa tulee säilyä diakonian virka

-      Rakennemuutoksen loppuraportissa tätä ei ole huomioitu (osa B, luku 8, s. 24)

 

2.    Kirkkojärjestyksen 3 luvun (1-3 §) mukaisesti seurakunnan tulee antaa kristillistä kasvatusta, kirkon tunnustuksen mukaista opetusta ja huolehtia lasten ja nuorten hengellisestä elämästä. Tätä tehtävää varten seurakunnat ovat perustaneet nuorisotyönohjaajan virkoja, joiden kelpoisuusehdot on määritelty piispainkokouksen päätöksellä.

 

3.    Seurakunnan perustehtävä mainitaan raportissa usein sitä kuitenkaan auki kirjoittamatta.

 

-      Raportista saa käsityksen, että vain jumalanpalvelus ja toimitukset ovat  seurakunnan perustehtävää.       
Katsomme diakonian ja kristillisen kasvatuksen olevan yhtä lailla seurakunnan perustehtävän ytimessä. 

 

4.    Ennen organisaatiomallin valintaa tulee ottaa huomioon henkilöstön näkemykset asiasta

-      Loppuraportissa heijastuu asiantuntijuuden kapea-alaisuus, työryhmästä puuttui mm. diakonian ja nuorisotyön asiantuntijuus

-      Henkilöstön roolia ei voi liikaa korostaa, kun tavoitteena on pitää osaava henkilöstö kirkon työhön sitoutuneena

-      Lukuisat tutkimukset ja selvitykset osoittavat diakonian ja nuorisotyön työmuotojen korreloivan kirkon jäsenyyteen. Kirkkoon kuulutaan diakonia- ja nuorisotyöntekijöiden tekemän auttamis- ja kasvatustyön vuoksi. 

 

5.    Raportissa esitetyissä organisaatiomalleissa työalajohtajuutta ei ole määritelty riittävän selkeästi

-      Raportissa aluetyö painottuu ohi työalajohtamisen. Tähän ei kuitenkaan esitetä kestäviä perusteita (esim. s. 17, Kappeliseurakunnan toimivuus -tutkimus, kysely on tehty vain kirkkoherroille, kappalaisille ja luottamushenkilöille), esimerkiksi Helsingin Malmin seurakunnassa on onnistuneesti toteutettu sekä alue- että työalapohjainen organisaatio   .

-      Liitot pitävät tärkeänä, että diakoniatyötä johtaa diakoniatyöntekijä ja nuorisotyötä nuorisotyönohjaaja. Lähiesimiestehtävät tulee olla työalajohtajalla.

-      Mitä laajempi organisaatio sitä tärkeämpää on lähiesimiesten substanssiosaaminen työnjohtamisessa. Diakoniatyöntekijöillä on laaja sosiaali- ja terveysalan verkostotyön sekä toiminnan tuntemus, jota ei muilla kirkon työaloilla ole. Samalla tavoin

nuorisotyönohjaajilla on laaja sosiaali- ja kasvatusalan verkostotyön tuntemus. Näiden avulla voidaan diakonia- ja nuorisotyötä priorisoida ja kohdentaa asianmukaisesti taloudelliset seikat huomioon ottaen.

-      Diakoniabarometri 2011 –tutkimus osoitti, kun lähiesimies on omalta työalalta, lähiesimiehen arvioitiin määrittävän enemmän diakoniatyön sisältöä ja tukevan työntekijää.

 

Organisaation eri tasoilla tulee olla diakonian ja nuorisotyön edustus ja asiantuntijuus sekä esittelyoikeus työalaa koskevissa asioissa. Diakonian ja nuorisotyön ammattilaisten monialainen osaaminen on vaarassa jäädä käyttämättä, jos työn järjestäminen ja johtaminen toteutuu malleissa esitetyllä tavalla.


Helsingissä, Kulttuurikeskus Sofiassa 24.4.2012

Diakoniatyötekijöiden Liiton ja Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton hallitukset

 

Merja Korpela                                                    Risto Luukkanen
puheenjohtaja                                                    puheenjohtaja