Valikko

Paikallisen järjestelyerän jakaminen

18.12.2012

Nyt neuvotellaan paikallisesti palkankorotuksista. On aika tehdä palkantarkistusesityksiä, jotta tähän lopputulokseen päästään.

Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2012 - 2013 allekirjoituspöytäkirjalla on päätetty 0,5 %:n paikallisesta järjestelyerästä. Erän avulla tulee kehittää seurakuntakohtaista palkkauspolitiikkaa, palkkauksen muodostumista ja edistää tuloksellisuuden huomioonottamista palkkapolitiikassa.  Tämän järjestelyerän käytöstä neuvotellaan ja päätetään jokaisessa seurakunnassa.

Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt ovat laatineet yhteisen neuvotteluohjeen järjestelyerän käytöstä. Ohje on lähetetty työantajille 12.3.2013 päivätyllä kirjeellä. Järjestelyerä voidaan käyttää harkinnanvaraiseen henkilökohtaiseen (HAVA) palkanosaan, mutta se edellyttää, että seurakunnassa on käytössä paikallinen HAVA-arviointimalli tai sen käyttöönottoa edistetään tämän järjestelyerän varoilla.  Muutamat seurakunnat ovat päätyneet käyttämään järjestelyvarat HAVAan, mutta valtaosassa seurakunnista neuvotellaan muista vaihtoehdoista. Järjestelyerää voidaan käyttää vaativuusryhmän nostoon, peruspalkan vaativuusosaan tai erityisen perusteeseen. Kaikki edellä mainitut johtavat euromääräiseen palkankorotukseen.

Tehtäväkohtainen palkantarkistus käynnistyy, kun asiasta tehdään suullinen tai kirjallinen esitys. Työntekijä voi tehdä esityksen esimiehelle tai suoraan omalle luottamusmiehelle. Kaiken lähtökohta on tehtävänkuvauslomake, jonka ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain käytävässä esimies-alaiskeskustelussa (et-keskustelu). Lomakkeeseen kirjataan tehtävänkuvassa tapahtuneet muutokset, jos sellaisia on tapahtunut. Jos muutoksia ei ole tapahtunut, tehtävänkuvauslomakkeen päivitys on nopeasti toteutettu, kun päivämäärä muutetaan ja osapuolet vahvistavat sen omalla allekirjoituksellaan. Jos et-keskustelu ei ole yksimielinen, erimielisyys kirjataan F-kohtaan ja osapuolista kumpi tahansa voi jättää sen allekirjoittamatta. Tässä tapauksessa asia siirtyy luottamusmiehelle paikallisneuvottelua varten.

Valitettavan monessa seurakunnassa tehtävänkuvauslomakkeeseen ei ole kajottu sitten vuoden 2007, kun se tehtiin nykyiseen palkkausjärjestelmään siirtymisen yhteydessä. Tehtävänkuvauslomakkeen ajantasaisuudesta huolehtiminen on työntekijän ja esimiehen yhteinen asian, joten aloitteen et-keskustelulle voi tehdä työntekijäkin.

Mistä löytyy perusteet minun palkan korotukselle?

Järjestelyerään on käytettävissä 0,5 % kunkin seurakunnan kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden maaliskuun 2013 peruspalkoista muodostetusta palkkasummasta. Summa ei ole kovin suuri, joten sen kohdentamiseen tulee olla oikeat perusteet.

Järjestelyerää voidaan käyttää tehtäväkohtaisen palkanosaan tarkistamalla vaativuusryhmää, peruspalkan vaativuusosaa tai erityistä perustetta. Siitä, mikä näistä tarkistustavoista on sopivin ja tarkoituksenmukaisin, muodostetaan käsitys perehtymällä koko henkilöstön palkkauksen kokonaisuuteen ja yksittäisten virkojen ajantasaiseen tilanteeseen. Kun mietit omaa tilannettasi palkantarkistusmuotojen valossa, tutki omaa tehtävänkuvauslomaketta. Jos tehtäväkuvauksessa rastit eivät vastaan nykyistä tehtävän vaativuutta, on ensin käytävä et-keskustelu. Jos rastit ovat kohdallaan, mutta rastien osoittama vaativuusryhmä on väärä, perusteet vaativuusryhmän nostoesitykselle on olemassa. Jos tehtävä on muuttunut jonkin verran vaativammaksi esim. yksi rastin paikka muuttunut, mutta ei johda vielä vaativuusryhmän nostoon tai tehtävämäärien ja vastuu lisääntyminen on kirjattu erityiseen perusteeseen, palkantarkistusta voidaan esittää euromääräisenä lisänä.

Erityinen peruste on työn sellainen piirre, jota ei ole tullut vaativuuskriteereillä arvioiduksi, mutta on osa kyseisen viran sisällöllistä vaativuutta. Erityisen perusteen käytössä ja kirjaamisessa on laajaa sisällöllistä vaihtelua, kun sillä pyritään tunnistaman ja osoittamaan kunkin tehtävän erityispiirteitä ja sisältöä. Esimiestyöstä ei tule maksaa erityisen perusteen mukaan, koska järjestelmä tunnistaa tämän vaativuustekijän.

Liittojen suosittelemia kohteita, joihin järjestelyerää voidaan käyttää

-       perusvirkojen vaativuusryhmän nostoon 501 à502

-       erityisnuorisotyötä tekevien vaativuusryhmän nostoon 502->503 ja/tai euromääräiseen vaativuusosaan

-       johtavien viranhaltijoiden vaativuusryhmän nostoon 503->600 sarjan vaativuusryhmiin ja/tai euromääräiseen vaativuusosaan

Palkankorotukset voimaan 1.4.2012

Paikalliseen järjestelyerän neuvotteluun osallistuvat kirkon pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet (JUKO, Kirkon alat, Kunta alan unioni) ja työnantajapuolen edustajina palkka-asiamies ja kirkkoherra. Tiedossa on, että joissakin seurakunnissa nämä neuvottelut on jo käyty ja neuvottelutulos on saavutettu. Monissa seurakunnissa neuvotteluita käydään parhaillaan ja joissakin niitä vasta aloitellaan

Neuvottelutuloksen hyväksyy kirkkoneuvosto. Yksimielisen neuvottelutuloksen hyväksymisen jälkeen korotukset laitetaan maksuun huhtikuun 2013 palkanmaksun yhteydessä. Jos kirkkoneuvosto ei voi hyväksyä neuvottelutulosta, yksimielisyys raukeaa. Silloin järjestelyerä palautetaan uudelleen neuvoteltavaksi.  Jos neuvottelutulos jää tämän jälkeen erimieliseksi, 0,5 % palkantarkistus annetaan jokaiselle työntekijälle. Tämä ns. perälautaan menevä palkantarkistus merkitään peruspalkan sopimustarkistuksesta johtuvaksi erityiseksi perusteeksi.