Valikko

KH: Diakonivirkaa koskevia säännöksiä ei esitetä kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen

17.10.2019

Kirkkohallitus päätti antaa kirkolliskokoukselle ilmoituksen, jossa se katsoo, että kirkolliskokouksen 5.11.2015 tekemä päätös palauttaa diakonivirkaa koskeva asia kirkkohallitukseen uudelleen valmisteltavaksi on tullut loppuun käsitellyksi. Minna Hietamäen selvitys diakonian uudistusprosessin tilasta 2019 merkittiin tiedoksi

Kirkolliskokous päätti syysistuntokaudellaan 2015 palauttaa kirkkohallitukseen uudelleen valmisteltavaksi esityksen, joka koski uutta diakonivirkaa koskevien säännösten lisäämistä kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen. Jatkovalmistelussa pyydettiin selvittämään, voidaanko diakonaattikäsitettä hyödyntämällä saavuttaa uudistuksen sisällöstä sellainen yksimielisyys, että lakivaliokunnan mietinnössä 5/2015 esitetyt ongelmat voidaan välttää. Toiseksi oli selvitettävä, voidaanko ongelmia ratkaista piispainkokouksen päätöksellä ilman, että tarvitaan lainsäädäntömuutoksia.

Kirkkohallituksen toiminnallinen osaston vt. kirkkoneuvos Aulikki Mäkinen kutsui keväällä 2019 systemaattisen teologian yliopistolehtori, TT Minna Hietamäen valmistelemaan asiaa. Selvityksen perusteella kirkkohallitus päätti, että se ei anna kirkolliskokoukselle jatkovalmisteltua esitystä diakonivirkaa koskevien säännösten lisäämisestä kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen.

Hietamäen selvityksen mukaan diakonaatti-käsitteen käyttäminen ei ratkaisisi vuoden 2015 asiakirjoissa esiin nostettuja virkateologisia, viran piiriin ja hallinnolliseen edustavuuteen liittyviä kysymyksiä. Myöskään kaikkia nykytilanteen ongelmia ei voida ratkaista piispainkokouksen päätöksellä ilman lainsäädäntömuutoksia.

Kirkkohallitus päätti antaa kirkolliskokoukselle ilmoituksen, jossa se katsoo, että kirkolliskokouksen 5.11.2015 tekemä päätös palauttaa diakonivirkaa koskeva asia kirkkohallitukseen uudelleen valmisteltavaksi on tullut loppuun käsitellyksi. Minna Hietamäen selvitys diakonian uudistusprosessin tilasta 2019 merkittiin tiedoksi.

Diakonian virasta ja niin sanotusta diakonaatista on käyty keskusteluja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon eri hallinto- ja päätöksentekoelimissä jo vuosikymmenten ajan. Keskustelun yleisenä tähtäyspisteenä on ollut kirkon virkarakenteen selkeyttäminen tai uudistaminen ja virkateologian tarkastelu tai uudistus.