Valikko

EDUNVALVONTA /

Luottamusmiehet

Luottamusmiehet

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on yksi kirkon pääsopijajärjestöistä.

Luottamusmiehellä tarkoitetaan Kirkon luottamusmiessopimuksessa seurakunnan, seurakuntayhtymän, kirkkohallituksen tai tuomiokapitulin viranhaltijaa tai työntekijää, joka on pääsopijajärjestön toimesta valittu hoitamaan luottamusmiessopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä (KirVESTES liite 11)

JUKOn luottamusmies edustaa kaikkia seurakunnassa työskenteleviä jukolaisia. Luottamusmiesten lukumäärä määritellään kirkon luottamusmiessopimuksessa.

JUKOlla voi olla:
Pääluottamusmies, jos seurakunnan palveluksessa on jukolaisia vähintään 5
Pääluottamusmies ja  luottamusmies, jos jukolaisia on vähintään 35
Pääluottamusmies ja 2 luottamusmiestä, jos jukolaisia on vähintään 65

Pääluottamusmies-nimitystä käytetään JUKOn edustajakseen nimeämästä yhdestä luottamusmiehestä. Jos JUKO on nimennyt seurakuntaan vain yhden luottamusmiehen, on hän myös sopimuksen tarkoittama pääluottamusmies. Jos JUKO on asettanut useampia luottamusmiehiä, se nimeää yhden heistä pääluottamusmieheksi.

JUKOlla voi olla seurakunnassa vain yksi varaluottamusmies. Hän voi hoitaa luottamusmiestehtäviä silloin, kun joku varsinaisista luottamusmiehistä on estynyt ja ilmoittanut esteestä seurakunnalle sekä JUKOlle.