Valikko

EDUNVALVONTA /

KirVESTES 2022, Arja Lusa

KirVESTES 2022, Arja Lusa

Uusi sopimus pähkinänkuoressa

Kirkon uusi virka- ja työehtosopimus on hyväksytty olemaan voimassa 1.3.2022 – 29.2.2024. Palkkaratkaisun osalta se noudattelee tälle neuvottelukierrokselle ominaista 12 kk + 12 kk mallia. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisen vuoden aikana palkkoja tarkistetaan 2 % ja jälkimmäisen vuoden osalta palkantarkistuksesta sovitaan myöhemmin. Korotus toteutetaan kokonaan yleiskorotuksena kaikissa palkkausjärjestelmissä. Yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevilla korotetaan peruspalkkoja ja sekä kokemuslisiä. 2 % peruspalkkojen korotuksen ajankohta on 1.6.2022. Vuoden 2023 palkankorotuksista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä.

Työantaja on tunnistanut kirkon henkilöstön palkkauksen jälkeen jääneisyyden. Tätä pyritään korjaamaan syntyneellä sopimuksella jonkin verran. Kokemuslisiin tulee tuntuva korotus 10 ja 15 vuoden työssäoloajan saavuttaville. Kymmenen vuotta työkokemusta omaavien vaativuusryhmissä 501–602 kokemuslisä nousee 86.81–121.74 euroa. Viisitoista vuotta työkokemusta omaavan kokemuslisä korottuu samoissa vaativuusryhmissä 61.16–87.13 euroa. Korotus koskee uusia saavutettavia tarkastelupisteitä. Korotuksella ei ole vaikutusta työntekijöihin, joille vuonna 2018 vuosisidonnaisesta prosenttiperusteisesta palkanosasta siirryttäessä euromääräisiin kokemuslisiin jäi muutoksessa takuuosa. Kirkon palkkojen kilpailukykyä eri tehtävissä tarkastellaan lisäksi pääryhmän työnä. Tavoitteena on saada elokuun 2022 mennessä malli, jossa korjataan palkkauksen jälkeen jääneisyyttä ja palvelussuhteen ehtoja laajasti.  

Uusia määräyksiä vapaapäivistä

Työajattomaan hengelliseen työhön sopimukseen tuli tarkentavia määräyksiä vapaapäivien sijoittamiseen. Viikoittaiset vapaapäivät tulee jatkossa antaa säännönmukaisina peräkkäisinä päivinä (ns. kiinteät vapaapäivät). Jos vapaapäivän pitäminen työstä johtuvista syistä estyy, hänelle annetaan korvaava vapaapäivä (uusi käsite). Korvaavan vapaapäivän sijoittamisessa vapaa-aikasuunnitelmaan säilyy nykyiset sopimuskirjaukset.

Leirivapaiden (leirityöaikahyvitys) porrastus muuttuu. Ensimmäinen leirivapaa tulee 1vrk 12 h jälkeen, toisen leirivapaan  saa 4 vrk 12 h jälkeen aiemman 6 vrk 12 sijaan. Kolmas vapaapäivä tulee edelleen 8 vrk 12 h jälkeen.

Leirin johtajalisä nousee 21 euroon 1.6. alkaen.

Vapaapäivien suunnitelmallisuuteen kiinnitetään jaksossa paremmin huomiota. Pääryhmä laatii 31.5.2022 mennessä ohjeen työajattomien hengellisen työn tekijöiden työ- ja vapaapäivien suunnitteluun.

Suorituslisän maksamiseen tarkennuksia

Pääryhmätyönä valmistellaan suorituslisää koskeva ohjeistus 17.6.2022 mennessä. Uusia sopimuskirjauksia ovat, että suorituslisää ei voida maksaa koko henkilöstölle vaan perustuen henkilökohtaiseen arviointiin. Lähiesihenkilön kanssa käydyn kehityskeskustelun perusteella tekemä suorituksen arviointi on luonteeltaan ehdotus seurakunnan toimivaltaiselle viranomaiselle suorituslisän määrän vahvistamista varten.

Esimiestermin sijaan tulee käyttää termejä esihenkilö ja lähiesihenkilö.

Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia supistetaan

Paikallisella sopimisella on pystytty kehittämään erityisesti leirityön korvauksia. Valitettavasti tämä mahdollisuus poistuu, kun sopimisoikeutta kavennetaan. Sopimuksesta poistuu mahdollisuus sopia palkkaus- ja työaikamääräyksistä.

Lisäksi poistetaan mahdollisuus sopia lomarahan vaihtamisesta vapaaksi henkilöstöryhmän tai koko henkilöstön osalta sekä selviytymislausekkeen mukaiset kriisisopimukset. Nämä muutokset ovat lähtökohtaisesti myönteisiä työntekijöiden näkökulmasta.

Edelleen on mahdollista sopia eräistä luottamusmiessopimuksen ja yhteistoimintasopimuksen määräyksistä sekä hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöajasta. 7.3.2022 mennessä sovittuja paikallisia sopimuksia saadaan noudattaa edelleen.

Perhevapaista uudet määräykset 1.8. alkaen

Perhevapaalain uudistus astuu voimaan 1.8.2022. Uudistuksessa molemmilla vanhemmilla on yhtä suuri määrä 160 päivärahapäivää lasta kohti. Synnyttävällä vanhemmalla on 40 omaa raskauspäivärahapäivää. Vapaita vanhemmat voivat jakaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Virka- ja työehtosopimuksella voidaan sopia lakia paremmasta korvaustasosta. 1.8. lukien synnyttävä vanhempi saa 72 palkallista raskausvapaapäivää.

Tämän neuvottelukierroksen yksi keskeistä JUKOn tavoitteista on ollut saada virka- ja työehtosopimuksiin toiselle vanhemmalle palkallisia vanhempainvapaapäiviä. Kirkon virka- ja työehtosopimukseen saatiin 18 ensimmäistä vanhempainvapaapäivää palkallisena. Sama määrä on myös valtion sopimuksessa.

Tilapäistä hoitovapaata sairaan lapsen hoitamista varten on mahdollista saada alle 12-vuotiaan lapsen hoitamista aiemman 10-vuotiaan sijaan.

Uutena kirjauksen sopimuksessa on oikeus omaishoitovapaaseen (5 päivää), mutta palkattomana. Omaishoitovapaa on kuitenkin vuosilomaa kerryttävää aikaa (rinnastetaan työpäiviin).

Työehtodirektiivi osaksi sopimusta

Kirkon virkalainsäädännön valmistelu ja hyväksyntä viivästynyt useasti. Lain hyväksyntä on kohdannut haasteita kirkolliskokouksessa ja eduskunnassa. EU:n työehtodirektiivin implementointi on tästä syystä tehtävä kirkossa virka- ja työehtosopimuksen kautta. Merkittävintä tällä on viranhaltijalle hänen ottaessa vastaan uuden viran. Työantajan on annettava viranhaltijalle viranhoitomääräys, jossa käy selville työn tekemisen ehdot, kuten virkapaikka, noudatettava työaika, vuosiloman määräytyminen ja työhön sovellettava virkaehtosopimus.

Muita muutoksia palkkaukseen ja teksteihin

Mobiilitavoitettavuus minimikorvausta korotettiin 47 euroon.

Vuosilomaa voi jatkossa pitää lomanantamisvuoden loppuun saakka aiemman syyskuun lopun sijaan. Tästä tulee kuitenkin sopia työntekijän kanssa.

Moduulityöaikamalli vakinaistettiin osaksi sopimusta. Moduulityöaikaan voidaan siirtyä paikallisella sopimuksella.