Valikko

EDUNVALVONTA /

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes-neuvottelut 2022

Yksityisen sosiaalipalvelualan tes-neuvottelut 2022

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELLOSTA

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

 • Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti.
 • Ylityö tarkoittaa työntekijän sovitun säännöllisen työajan ylittävää työtä, joka tehdään työantajan aloitteesta ja työntekijä suostumuksella. 

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

 • Tee vain vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää. Työvuorojen vaihtaminen työtovereiden kesken ei ole suositeltavaa. 
 • Vuoronvaihto tarkoittaa työvuorolistassa julkaistujen työvuorojen vaihtamista toiseen työvuoroon riippumatta siitä, tehdäänkö vaihto päittäin toiseen vuoroon tai muutetaanko vain kyseisen työvuoron ajankohtaa (esim. alkamisaikaa)

Mitä säännöllinen työaika tarkoittaa?

 • Säännöllinen työaika tarkoittaa työntekijän sopimuksen mukaista normaalia työaikaa.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

 • Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työnantaja saa muuttaa sitä vain perustellusta syystä. Työnjohto-oikeus ei riitä oikeuttamaan työvuoroluettelon yksipuolista muuttamista. Esimerkiksi yksittäisen työntekijän sairastuminen tai lasten määrän vaihtelu päiväkodissa ei ole peruste muuttaa vahvistettua työvuorolistaa. Perusteltu syy on mittaluokaltaan merkittävä, ennakoimaton tapahtuma, esim. puolet henkilökunnasta sairastuisi äkillisesti noro-virukseen. Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa sen jo alettua. Epäselvissä tilanteissa voit kysyä neuvoa omalta luottamusmieheltä Voinko tehdä työvuoron, jos työvuorosta on sovittu ennen vuoronvaihtokiellon alkamista, mutta sitä ei ole kirjattu listaan? 
 • Voit tehdä.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

 • Varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä. Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

 • Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Täyttä työaikaa tekeville lisätyötä voi syntyä vain arkipyhäjaksolla. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä. Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. 

Voiko työnantaja siirtää minut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroon toiseen yksikköön?

 • Vuoronvaihtokielto ei koske työntekopaikan tai työtehtävien muutoksia. Jos työvuoron alkamis- ja päättymisaika on edelleen sama, voit tehdä vuoron toisessa yksikössä. Yleensä työntekopaikasta on työsopimuksissa sovittu varsin laajasti, esim. toimipisteet tietyllä alueella. Työnantaja voi tällöin siirtää työntekijän työskentelemään toiseen työpisteeseen. 

Voiko työnantaja muuttaa työvuoroja vetoamalla töiden järjestelyihin liittyvään painavaan syyhyn?

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ei tule suostua työantajan ehdottamiin työvuoromuutoksiin. Mikäli työantaja vaatii muuttamaan työvuoroa töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä, eikä hyväksy työvuorosta kieltäytymistä, vaadi perustelut kirjallisena ja toimi työnantajan ohjeen mukaan. Toimista saamasi perustelut tiedoksi luottamusmiehelle.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei lähtökohtaisesti aiheuta henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita. Kuitenkin luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät ja/tai yksiköt, jotta kenenkään henki tai terveys ei vaarantuisi vuoronvaihtokiellon vuoksi. 

Koskeeko kielto pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä? 

 • Koskee.

Koskeeko kielto esimiesasemassa olevia? 

 • Koskee.

Minuun ei sovelleta työehtosopimusta. Koskeeko kielto myös minua?

 • Koskee. Poikkeuksen tähän sääntöön tekee yritykseen omistajasuhteessa oleva henkilö, joita kielto ei siis koske.

Mitä on hätätyö?

 • Työnantaja saa teettää hätätyötä, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen. Tällaisen työn teettämisestä työnantajan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti työsuojeluviranomaiselle.
 • Hätätyön tarkemmasta määritelmästä, edellytyksistä sekä hätätyön teettämisen rajoituksista ja poikkeuksista löydät kattavasti tietoa Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta Tyosuojelu.fi. 

Voiko ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana käyttää liukumia? 

 • Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukumarajojen sisällä. Työntekijä voi ylityökiellon voimassa ollessakin itse päättää työpäivän pituuden. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana. Työnantaja ei voi painostaa tekemään pidempää työpäivää liukuvassa työajassa.  Myös liukuvassa työajassa voi muodostua ylityötä. Ylityökielto koskee myös liukuvaa työaikaa. Plussaldoa voi siis pitää pois, mutta lisää plussaa ei pidä tehdä! 

Voinko kerryttää lisäsaldoa ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana? 

 • Älä kerrytä lisäsaldoa. 

Työnantaja on suunnitellut työvuorolistan, joka ei kuitenkaan yleensä pidä paikkansa, vaan jokainen kirjaa todelliset toteumat viikoittain itse.Onko työt ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana tehtävä työvuorolistan mukaan? Vai voiko muuttaa päivittäistä työaikaa niin, että tunnit eivät kuitenkaan ylity?  

 • Työvuoroluettelo tulee julkaista viikkoa ennen sen alkamista ja työntekijän tulee voida luottaa siihen, että työvuorot toteutuvat suunnitellusti ja työaika alkaa ja päättyy suunnitelman mukaan. Ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroluetteloon ei pidä tehdä oma-aloitteisesti muutoksia tai niistä sopia, ei siis tehdä ylityötä eikä vaihtaa työvuoroja. 

Työpäivämme pituus vaihtelee päivittäin. Työnantaja suunnittelee meille kolmen viikon listan kerrallaan. Voimmeko tehdä ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana niin pitkiä työpäiviä kuin haluamme, kunhan listan yhteenlaskettujen tuntien määrä ei ylity? 

 • Liittoon kuuluvien tulee noudattaa järjestön päätöstä ja noudattaa annettuja ohjeita. Tämä tarkoittaa sitä, että työvuorot tehdään vahvistetun työvuoroluettelon mukaan, eikä niihin tehdä vapaaehtoisia muutoksia. 

 

Varhaiskasvatuksen erityiskysymykset 

Minulla on huomenna päiväkodin viimeinen työvuoro, joka merkitty listaan loppuvaksi klo 17. Miten tulee toimia, mikäli viimeinen lapsi haetaan esimerkiksi 17:05, jonka jälkeen tulee vielä sulkea päiväkoti?

 • Odota, että lapsi haetaan ja sulje päiväkoti. 

Vastaavasti, jos aamuvuoro on merkitty alkavaksi 6:30 ja yllättäen joku vanhempi tarvitsee lapselleen hoitoa 6:15 alkaen. Miten toimin?

 • Menet töihin vahvistetun työvuorolistan mukaisesti klo 6.30. Tässä tilanteessa (järjestön ylityö– ja vuoronvaihtokielto) aikaisemmasta hoidon tarpeesta vastaa työnantaja. 

Työnantaja pyytää nimeä paperiin, jossa annetaan suostumus työvuorojen muutoksiin esimerkiksi päiväkodissa olevien lasten määrästä johtuen. Mitä teen? 

 • Älä suostu ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuorojen muutoksiin, vuoronvaihtoon tai pidentämiseen. Älä kirjoita nimeäsi paperiin vaan ota tarvittaessa yhteys luottamusmieheen tai Talentiaan. 

***************************************************************************

Pitääkö kaikkien osallistua?

 • Kyllä. Kiellon aikana jäsenet tekevät töitä vain säännöllisen työajan puitteissa vahvistetun työvuorolistan mukaisissa työvuoroissa. 

Entä opiskelijajäsenet?

 • Työsuhteessa olevat opiskelijajäsenet kuuluvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin.  

Mikä on luottamusmiesten rooli?

 • Luottamusmiehet kuuluvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

 • Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti.
 • Ylityö tarkoittaa työntekijän sovitun säännöllisen työajan ylittävää työtä, joka tehdään työantajan aloitteesta ja työntekijä suostumuksella. 

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

 • Tee vain vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää. Työvuorojen vaihtaminen työtovereiden kesken ei ole suositeltavaa. 
 • Vuoronvaihto tarkoittaa työvuorolistassa julkaistujen työvuorojen vaihtamista toiseen työvuoroon riippumatta siitä, tehdäänkö vaihto päittäin toiseen vuoroon tai muutetaanko vain kyseisen työvuoron ajankohtaa (esim. alkamisaikaa)

Mitä säännöllinen työaika tarkoittaa?

 • Säännöllinen työaika tarkoittaa työntekijän sopimuksen mukaista normaalia työaikaa.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

 • Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työnantaja saa muuttaa sitä vain perustellusta syystä. Työnjohto-oikeus ei riitä oikeuttamaan työvuoroluettelon yksipuolista muuttamista. Esimerkiksi yksittäisen työntekijän sairastuminen tai lasten määrän vaihtelu päiväkodissa ei ole peruste muuttaa vahvistettua työvuorolistaa. Perusteltu syy on mittaluokaltaan merkittävä, ennakoimaton tapahtuma, esim. puolet henkilökunnasta sairastuisi äkillisesti noro-virukseen. Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa sen jo alettua. Epäselvissä tilanteissa voit kysyä neuvoa omalta luottamusmieheltä Voinko tehdä työvuoron, jos työvuorosta on sovittu ennen vuoronvaihtokiellon alkamista, mutta sitä ei ole kirjattu listaan? 
 • Voit tehdä.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

 • Varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä. Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

 • Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Täyttä työaikaa tekeville lisätyötä voi syntyä vain arkipyhäjaksolla. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä. Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. 

Voiko työnantaja siirtää minut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroon toiseen yksikköön?

 • Vuoronvaihtokielto ei koske työntekopaikan tai työtehtävien muutoksia. Jos työvuoron alkamis- ja päättymisaika on edelleen sama, voit tehdä vuoron toisessa yksikössä. Yleensä työntekopaikasta on työsopimuksissa sovittu varsin laajasti, esim. toimipisteet tietyllä alueella. Työnantaja voi tällöin siirtää työntekijän työskentelemään toiseen työpisteeseen. 

Voiko työnantaja muuttaa työvuoroja vetoamalla töiden järjestelyihin liittyvään painavaan syyhyn?

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ei tule suostua työantajan ehdottamiin työvuoromuutoksiin. Mikäli työantaja vaatii muuttamaan työvuoroa töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä, eikä hyväksy työvuorosta kieltäytymistä, vaadi perustelut kirjallisena ja toimi työnantajan ohjeen mukaan. Toimista saamasi perustelut tiedoksi luottamusmiehelle.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei lähtökohtaisesti aiheuta henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita. Kuitenkin luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät ja/tai yksiköt, jotta kenenkään henki tai terveys ei vaarantuisi vuoronvaihtokiellon vuoksi. 

Koskeeko kielto pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä? 

 • Koskee.

Koskeeko kielto esimiesasemassa olevia? 

 • Koskee.

Minuun ei sovelleta työehtosopimusta. Koskeeko kielto myös minua?

 • Koskee. Poikkeuksen tähän sääntöön tekee yritykseen omistajasuhteessa oleva henkilö, joita kielto ei siis koske.

Mitä on hätätyö?

 • Työnantaja saa teettää hätätyötä, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen. Tällaisen työn teettämisestä työnantajan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti työsuojeluviranomaiselle.
 • Hätätyön tarkemmasta määritelmästä, edellytyksistä sekä hätätyön teettämisen rajoituksista ja poikkeuksista löydät kattavasti tietoa Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta Tyosuojelu.fi. 

Voiko ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana käyttää liukumia? 

 • Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukumarajojen sisällä. Työntekijä voi ylityökiellon voimassa ollessakin itse päättää työpäivän pituuden. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana. Työnantaja ei voi painostaa tekemään pidempää työpäivää liukuvassa työajassa.  Myös liukuvassa työajassa voi muodostua ylityötä. Ylityökielto koskee myös liukuvaa työaikaa. Plussaldoa voi siis pitää pois, mutta lisää plussaa ei pidä tehdä! 

Voinko kerryttää lisäsaldoa ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana? 

 • Älä kerrytä lisäsaldoa. 

Työnantaja on suunnitellut työvuorolistan, joka ei kuitenkaan yleensä pidä paikkansa, vaan jokainen kirjaa todelliset toteumat viikoittain itse.Onko työt ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana tehtävä työvuorolistan mukaan? Vai voiko muuttaa päivittäistä työaikaa niin, että tunnit eivät kuitenkaan ylity?  

 • Työvuoroluettelo tulee julkaista viikkoa ennen sen alkamista ja työntekijän tulee voida luottaa siihen, että työvuorot toteutuvat suunnitellusti ja työaika alkaa ja päättyy suunnitelman mukaan. Ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroluetteloon ei pidä tehdä oma-aloitteisesti muutoksia tai niistä sopia, ei siis tehdä ylityötä eikä vaihtaa työvuoroja. 

Työpäivämme pituus vaihtelee päivittäin. Työnantaja suunnittelee meille kolmen viikon listan kerrallaan. Voimmeko tehdä ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana niin pitkiä työpäiviä kuin haluamme, kunhan listan yhteenlaskettujen tuntien määrä ei ylity? 

 • Liittoon kuuluvien tulee noudattaa järjestön päätöstä ja noudattaa annettuja ohjeita. Tämä tarkoittaa sitä, että työvuorot tehdään vahvistetun työvuoroluettelon mukaan, eikä niihin tehdä vapaaehtoisia muutoksia. 

 

Varhaiskasvatuksen erityiskysymykset 

Minulla on huomenna päiväkodin viimeinen työvuoro, joka merkitty listaan loppuvaksi klo 17. Miten tulee toimia, mikäli viimeinen lapsi haetaan esimerkiksi 17:05, jonka jälkeen tulee vielä sulkea päiväkoti?

 • Odota, että lapsi haetaan ja sulje päiväkoti. 

Vastaavasti, jos aamuvuoro on merkitty alkavaksi 6:30 ja yllättäen joku vanhempi tarvitsee lapselleen hoitoa 6:15 alkaen. Miten toimin?

 • Menet töihin vahvistetun työvuorolistan mukaisesti klo 6.30. Tässä tilanteessa (järjestön ylityö– ja vuoronvaihtokielto) aikaisemmasta hoidon tarpeesta vastaa työnantaja. 

Työnantaja pyytää nimeä paperiin, jossa annetaan suostumus työvuorojen muutoksiin esimerkiksi päiväkodissa olevien lasten määrästä johtuen. Mitä teen? 

 • Älä suostu ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuorojen muutoksiin, vuoronvaihtoon tai pidentämiseen. Älä kirjoita nimeäsi paperiin vaan ota tarvittaessa yhteys luottamusmieheen tai Talentiaan. 

***************************************************************************

Pitääkö kaikkien osallistua?

 • Kyllä. Kiellon aikana jäsenet tekevät töitä vain säännöllisen työajan puitteissa vahvistetun työvuorolistan mukaisissa työvuoroissa. 

Entä opiskelijajäsenet?

 • Työsuhteessa olevat opiskelijajäsenet kuuluvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin.  

Mikä on luottamusmiesten rooli?

 • Luottamusmiehet kuuluvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

 • Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti.
 • Ylityö tarkoittaa työntekijän sovitun säännöllisen työajan ylittävää työtä, joka tehdään työantajan aloitteesta ja työntekijä suostumuksella. 

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

 • Tee vain vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää. Työvuorojen vaihtaminen työtovereiden kesken ei ole suositeltavaa. 
 • Vuoronvaihto tarkoittaa työvuorolistassa julkaistujen työvuorojen vaihtamista toiseen työvuoroon riippumatta siitä, tehdäänkö vaihto päittäin toiseen vuoroon tai muutetaanko vain kyseisen työvuoron ajankohtaa (esim. alkamisaikaa)

Mitä säännöllinen työaika tarkoittaa?

 • Säännöllinen työaika tarkoittaa työntekijän sopimuksen mukaista normaalia työaikaa.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

 • Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työnantaja saa muuttaa sitä vain perustellusta syystä. Työnjohto-oikeus ei riitä oikeuttamaan työvuoroluettelon yksipuolista muuttamista. Esimerkiksi yksittäisen työntekijän sairastuminen tai lasten määrän vaihtelu päiväkodissa ei ole peruste muuttaa vahvistettua työvuorolistaa. Perusteltu syy on mittaluokaltaan merkittävä, ennakoimaton tapahtuma, esim. puolet henkilökunnasta sairastuisi äkillisesti noro-virukseen. Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa sen jo alettua. Epäselvissä tilanteissa voit kysyä neuvoa omalta luottamusmieheltä Voinko tehdä työvuoron, jos työvuorosta on sovittu ennen vuoronvaihtokiellon alkamista, mutta sitä ei ole kirjattu listaan? 
 • Voit tehdä.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

 • Varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä. Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

 • Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Täyttä työaikaa tekeville lisätyötä voi syntyä vain arkipyhäjaksolla. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä. Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. 

Voiko työnantaja siirtää minut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroon toiseen yksikköön?

 • Vuoronvaihtokielto ei koske työntekopaikan tai työtehtävien muutoksia. Jos työvuoron alkamis- ja päättymisaika on edelleen sama, voit tehdä vuoron toisessa yksikössä. Yleensä työntekopaikasta on työsopimuksissa sovittu varsin laajasti, esim. toimipisteet tietyllä alueella. Työnantaja voi tällöin siirtää työntekijän työskentelemään toiseen työpisteeseen. 

Voiko työnantaja muuttaa työvuoroja vetoamalla töiden järjestelyihin liittyvään painavaan syyhyn?

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana ei tule suostua työantajan ehdottamiin työvuoromuutoksiin. Mikäli työantaja vaatii muuttamaan työvuoroa töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä, eikä hyväksy työvuorosta kieltäytymistä, vaadi perustelut kirjallisena ja toimi työnantajan ohjeen mukaan. Toimista saamasi perustelut tiedoksi luottamusmiehelle.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei lähtökohtaisesti aiheuta henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita. Kuitenkin luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät ja/tai yksiköt, jotta kenenkään henki tai terveys ei vaarantuisi vuoronvaihtokiellon vuoksi. 

Koskeeko kielto pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä? 

 • Koskee.

Koskeeko kielto esimiesasemassa olevia? 

 • Koskee.

Minuun ei sovelleta työehtosopimusta. Koskeeko kielto myös minua?

 • Koskee. Poikkeuksen tähän sääntöön tekee yritykseen omistajasuhteessa oleva henkilö, joita kielto ei siis koske.

Mitä on hätätyö?

 • Työnantaja saa teettää hätätyötä, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen. Tällaisen työn teettämisestä työnantajan on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti työsuojeluviranomaiselle.
 • Hätätyön tarkemmasta määritelmästä, edellytyksistä sekä hätätyön teettämisen rajoituksista ja poikkeuksista löydät kattavasti tietoa Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta Tyosuojelu.fi. 

Voiko ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana käyttää liukumia? 

 • Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukumarajojen sisällä. Työntekijä voi ylityökiellon voimassa ollessakin itse päättää työpäivän pituuden. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana. Työnantaja ei voi painostaa tekemään pidempää työpäivää liukuvassa työajassa.  Myös liukuvassa työajassa voi muodostua ylityötä. Ylityökielto koskee myös liukuvaa työaikaa. Plussaldoa voi siis pitää pois, mutta lisää plussaa ei pidä tehdä! 

Voinko kerryttää lisäsaldoa ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana? 

 • Älä kerrytä lisäsaldoa. 

Työnantaja on suunnitellut työvuorolistan, joka ei kuitenkaan yleensä pidä paikkansa, vaan jokainen kirjaa todelliset toteumat viikoittain itse.Onko työt ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana tehtävä työvuorolistan mukaan? Vai voiko muuttaa päivittäistä työaikaa niin, että tunnit eivät kuitenkaan ylity?  

 • Työvuoroluettelo tulee julkaista viikkoa ennen sen alkamista ja työntekijän tulee voida luottaa siihen, että työvuorot toteutuvat suunnitellusti ja työaika alkaa ja päättyy suunnitelman mukaan. Ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroluetteloon ei pidä tehdä oma-aloitteisesti muutoksia tai niistä sopia, ei siis tehdä ylityötä eikä vaihtaa työvuoroja. 

Työpäivämme pituus vaihtelee päivittäin. Työnantaja suunnittelee meille kolmen viikon listan kerrallaan. Voimmeko tehdä ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana niin pitkiä työpäiviä kuin haluamme, kunhan listan yhteenlaskettujen tuntien määrä ei ylity? 

 • Liittoon kuuluvien tulee noudattaa järjestön päätöstä ja noudattaa annettuja ohjeita. Tämä tarkoittaa sitä, että työvuorot tehdään vahvistetun työvuoroluettelon mukaan, eikä niihin tehdä vapaaehtoisia muutoksia. 

 

Varhaiskasvatuksen erityiskysymykset 

Minulla on huomenna päiväkodin viimeinen työvuoro, joka merkitty listaan loppuvaksi klo 17. Miten tulee toimia, mikäli viimeinen lapsi haetaan esimerkiksi 17:05, jonka jälkeen tulee vielä sulkea päiväkoti?

 • Odota, että lapsi haetaan ja sulje päiväkoti. 

Vastaavasti, jos aamuvuoro on merkitty alkavaksi 6:30 ja yllättäen joku vanhempi tarvitsee lapselleen hoitoa 6:15 alkaen. Miten toimin?

 • Menet töihin vahvistetun työvuorolistan mukaisesti klo 6.30. Tässä tilanteessa (järjestön ylityö– ja vuoronvaihtokielto) aikaisemmasta hoidon tarpeesta vastaa työnantaja. 

Työnantaja pyytää nimeä paperiin, jossa annetaan suostumus työvuorojen muutoksiin esimerkiksi päiväkodissa olevien lasten määrästä johtuen. Mitä teen? 

 • Älä suostu ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuorojen muutoksiin, vuoronvaihtoon tai pidentämiseen. Älä kirjoita nimeäsi paperiin vaan ota tarvittaessa yhteys luottamusmieheen tai Talentiaan. 

************************************************************************

Pitääkö kaikkien osallistua?

 • Kyllä. Kiellon aikana jäsenet tekevät töitä vain säännöllisen työajan puitteissa vahvistetun työvuorolistan mukaisissa työvuoroissa. 

Entä opiskelijajäsenet?

 • Työsuhteessa olevat opiskelijajäsenet kuuluvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin.  

Mikä on luottamusmiesten rooli?

 • Luottamusmiehet kuuluvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin.