Valikko

JÄSENYYS /

Jos lomautus uhkaa

Jos lomautus uhkaa

JOS SINUT LOMAUTETAAN: OTA YHTEYS TE-TOIMISTOON JA HAE TUKEA TYÖTTÖMYYSKASSASTA
Lomautusilmoituksen tultua sinulle tiedoksi, ota yhteyttä TE-toimistoon ja ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.
Tukea lomautuksen ajaksi voit haetaan omasta työttömyyskassasta, mikäli jäsenyysehto ja työssäoloehto täyttyvät (lue lisää Lomautettujen asiointiohjeesta ja etuusoppaasta). Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry:n  jäsenet ovat Työttömyyskassa Erkon jäseniä. www.erko.fi

Luottamusmiesten pikaohje löytyy tältä sivulta
Lomarahojen vaihtaminen - mitä pitää ottaa huomioon?

Lomauttaminen

Kirkon virkasuhteessa olevien lomauttamisen ehdoista on säädetty 1.6.2013 voimaan tulleessa kirkon virkasuhdelainsäädännössä.

Jos virkaan kuuluvat tehtävät tai mahdollisuudet tarjota tehtäviä suoritettaviksi ovat tilapäisesti vähentyneet, eikä viranhaltijalle voida kohtuudella järjestää saman työnantajan piirissä muuta työtä, viranomaisella on oikeus lomauttaa viranhaltija siten, että viranhaltijan virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään enintään 90 päivän ajaksi virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa.

Seurakunnan viranhaltijan lomauttaa kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto ja seurakuntayhtymän viranhaltijan yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakunnan tai seurakuntayhtymän papin virassa olevan lomauttaa kuitenkin edellä mainitun viranomaisen esityksestä tuomiokapituli. Kirkkohallituksen viranhaltijan lomauttaa kirkkohallitus. Tuomiokapitulin viranhaltijat lomauttaa tuomiokapituli. Lomautuspäätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään.

Lomautusmenettely

Työnantajan on käytettävissään olevien tietojen perusteella esitettävä viranhaltijalle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Jos lomautus kohdistuu useaan viranhaltijaan, selvitys voidaan antaa luottamusmiehelle tai viranhaltijoille yhteisesti. Selvitys on annettava viipymättä lomautuksen tarpeen tultua työnantajan tietoon. Selvitystä ei tarvitse esittää, jos työnantajan on virkaehtosopimuksen perusteella esitettävä vastaava selvitys.

Lomautuspäätöksessä tulee mainita lomautuksen peruste, alkamisaika ja määräaikaisen lomautuksen kesto sekä toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen osalta sen arvioitu kesto. Lomautusta koskeva päätös on annettava viranhaltijalle tiedoksi kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Lomautuspäätös annetaan viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jos lomautuspäätöstä ei voida antaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse samaa määräaikaa noudattaen. Kirjeitse toimitetun päätöksen katsotaan tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on lähetetty. Lomautuspäätös on annettava tiedoksi luottamusmiehelle ja lomautuksen kohdistuessa vähintään kymmeneen viranhaltijaan myös työvoimaviranomaiselle.

Lomautukseen rinnastettava syy

Voit saada työttömyyspäivärahaa myös lomautukseen rinnastettavan syyn ajalta. Lomautukseen rinnastettavia syitä ovat tilanteet, joissa

  • työnteko estyy työntekijästä tai työnantajasta riippumattomasta syystä (esim. työpaikkaa kohdannut tulipalo, poikkeuksellinen luonnontapahtuma)
  • työnteon ja palkanmaksun keskeyttämisestä on sovittu työsuhteen alkaessa (koskee mm. joitakin koulunkäyntiavustajia ja tuntiopettajia)
  • virkamies on pidätetty virastaan.

Ota yhteys TE-toimistoon ja työttömyyskassaan

Lomautusilmoituksen tultua sinulle tiedoksi, ota yhteyttä TE-toimistoon ja ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Tukea lomautuksen ajaksi voit haetaan omasta työttömyyskassasta, mikäli jäsenyysehto ja työssäoloehto töyttyvät (lue lisää Lomautettujen asiointiohjeesta ja etuusoppaasta). Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry:n  jäsenet ovat Työttömyyskassa Erkon jäseniä. www.erko.fi